Registrační podmínky 

Všeobecné podmínky účasti na LifeArt kurzu PIRÁTSKÁ ODYSEA 

Všeobecné podmínky účasti na LifeArt kurzu PIRÁTSKÁ ODYSEA

I. Úvodní ustanovení

Kurz je spojením námořní plavby na historické plachetnici La Grace a workshopů a coachinku poskytovaných pod záštitou agentury Helispro.cz. Kurz je poskytován ve spolupráci s provozovatelem školní lodi La Grace s.r.o., pod záštitou Czech Maritime Academy, a účastníci kurzu jsou tak povinni dodržovat Lodní řád a Všeobecné podmínky pro účast na plavbách školní lodi La Grace. Všichni účastníci se kurzu účastní jako „kadeti“ a vztahují se na ně práva a povinnosti kadetů dle Všeobecných podmínek pro účast na plavbách školní lodi La Grace.

II. Cena kurzu 

Cena kurzu zahrnuje:

 • Cenu pronájmu místa na lodi, tedy ubytování na lodi,

čímž se rozumí ubytování v kajutách nebo kójích na lodi La Grace. V ceně ubytování NENÍ zahrnuta doprava na místo nalodění a zpět, jídlo v průběhu ubytování, ani podíl na spotřebované naftě, vodě a plynu a poplatcích za kotvení a mariny. Účastníci se na místě skládají rovným dílem do tzv. lodní kasy, jejíž výše je předem stanovena na základě oblasti, plánu a délce trvání plavby (viz. cena pronájmu místa na lodi specifikována ve Všeobecných podmínkách pro účast na plavbách školní lodi La Grace). Pro plavbu v roce 2020 je příspěvek do lodní kasy, který není součástí ceny pronájmu místa na lodi, stanoven na 4.000 Kč/os.

 • Cenu za realizaci workshopů a koučinku pod vedením mentora, tedy samotného kurzu. Kurz se skládá ze 3 částí:
  • Přípravná část kurzu
   • Úvod do kurzu
   • Definování vlastních cílů a očekávání ze strany účastníků kurzu
   • Vstupní Informace o plavbě
   • Příručka kadeta
   • veškeré podklady jsou zasílány emailem nejpozději 14 dní pře nástupem na plavbu
  • Kurz na lodi
   • Výcvik námořního kadeta
   • Soubor workshopů zaměřených na sebeřízení, týmovou spolupráci a leadership
   • Individuální koučink
   • vše realizováno během týdenní plavby na moři
  • Výstupy z kurzu
   • Certifikát o absolvování kurzu
   • Námořnická knížka
   • Report s doporučením oblastí dalšího rozvoje a doporučení následného strategického zaměření a postupu (Přesný obsah se odvíjí od absolvovaného coachingu a oblastí, v nichž se účastník chce rozvíjet. Report je jakožto strategický podklad zasílán účastníkovi, a dále také zaměstnavateli, která případně kurz účastníkovi hradí.)
   • veškeré podklady jsou zasílány emailem nejpozději do 30 dnů po absolvování kurzu.

III. Registrace a platba kurzu

Registrace účastníka na kurz je platná až v momentě úhrady platby za kurz, která je splatná nejpozději do 5 dnů od registrace účastníka a hradí se v plné výši na účet organizátora kurzu č. 161 011 560 / 0600, vedeného u Moneta Money bank.

Na základě úhrady kurzu přebírá organizátor kurzu za účastníka kurzu veškeré povinnosti týkající se zajištění ubytování na lodi vůči provozovateli lodi La Grace (zajištění potřebných údajů pro crew list, úhrada platby za pronájem lodi, informování účastníka kurzu o skutečnostech sdělovaných provozovatelem lodi před plavbou, aj.). Organizátorem kurzu je agentura HelisPro, Alice Mazurková – HelisPro, IČ 72981229.) Veškerá ostatní práva a povinnosti účastníka plavby vyplývající z Všeobecných podmínek pro účast na plavbách školní lodi La Grace zůstávají dále nezměněna.

IV. Ostatní ujednání

Ve všech ostatních oblastech se práva a podmínky řídí Všeobecnými podmínkami pro účast na plavbách školní lodi La Grace. Nedílnou součástí Všeobecných podmínek pro účast na plavbách školní lodi La Grace je LODNÍ ŘÁD.

LODNÍ ŘÁD

Každý člověk na palubě musí za všech okolností dodržovat lodní řád!

Práva a povinnosti osob na palubě:

Každý na palubě má právo:

 • podílet se na plánování programu a trasy plavby v rámci předem dohodnutých pravidel. Se změnou programu musí souhlasit většina účastníků a schválit ji kapitán.
 • podílet se na řízení a provozu lodi.

Každý na palubě je povinen:

 • Řídit se za všech okolností pokyny kapitána a profesionální posádky.
 • Neohrožovat bezpečnost ostatních osob.
 • Neohrožovat bezpečnost lodi a ostatních plavidel.
 • Nepřinášet na palubu zbraně, drogy, hořlavé a výbušné látky a jiné nebezpečné a nezákonné předměty.
 • Nepoškozovat loď a její vybavení.
 • Uhradit škody, které způsobil na lodi a jejím vybavení.
 • Udržovat na lodi a v jejím okolí pořádek a čistotu.
 • Pojistit se před cestou na úhradu léčebných výloh v zahraničí.
 • Potápět se jen na vlastní nebezpečí. Každý, kdo se potápí, musí být držitelem platné licence a potápěčského pojištění!

Práva a povinnosti kapitána lodi:

Kapitán lodi má právo:

 Jednat bez porady s ostatními:

 • pokud je ohrožena bezpečnost lidí na palubě, bezpečnost lodi či ostatních osob nebo plavidel,
 • na přímé nařízení majitele či provozovatele lodi.

 Vysadit v nejbližším přístavu kohokoli, kdo hrubě nebo opakovaně porušil „Lodní řád“.

Kapitán lodi je povinen:

 • Zajistit bezpečnost členů posádky a ostatních osob.
 • Provést veškerá opatření nutná k odvrácení škody hrozící osobám, lodi a nákladu.
 • Seznámit osoby na palubě s umístěním a způsobem použití hasicích přístrojů a záchranných prostředků.
 • Seznámit všechny osoby na palubě se všemi potřebnými bezpečnostními předpisy – manévry „muž přes palubu“, „lodní a vodní poplach“.
 • Seznámit všechny osoby na palubě s provozem lodi.
 • Radit se s ostatními o trase a způsobu plavby.
 • Je-li to možné vycházet vstříc přáním většiny osob na palubě.
 • Včas písemnou formou upozornit provozovatele lodi na veškeré nedostatky, které by mohly vést k ohrožení bezpečnosti osob na palubě, či poškození lodi.

Případné spory: V případě sporu mezi kapitánem nebo profesionální posádkou a účastníky jsou obě strany povinny sepsat o události zápis do lodního deníku pro případ dalšího prošetřování provozovatelem. Na pozdější stížnosti nebude brán zřetel.

Všeobecné podmínky pro účast na plavbách školní lodi La Grace

 

Tyto všeobecné podmínky jsou psány proto, aby se předešlo pozdějším možným neshodám v řešení případných problémů. Jsme však lidé, a tak předpokládáme, a osobně se o to také budeme snažit, že se vždy na základě zdravého rozumu dohodneme!

 1. Úvodní ustanovení:

Vaše účast na plavbě touto soukromou lodí má charakter čistě privátní. Možností plout s námi přispíváme k rozvoji takzvané individuální turistiky. Nejsme cestovní kancelář. Předmětem dohody mezi účastníkem plavby a majitelem lodi je ubytování v kajutách nebo kójích a výcvik na lodi La Grace. Systém prodeje je organizován v ČR prostřednictvím rezervačního systému na internetu a na základě prověřených cestovních agentur (prodejců) v zahraničí, které ubytování a výcvik na lodi zprostředkují. Za ubytování a výcvik na lodi odpovídá a ručí majitel lodi – firma La Grace s.r.o. (dále jen provozovatel).

 1. Účastníci:

a) Účastníkem se stává každý jednotlivec, kolektiv, organizace či firma uzavřením smluvního vztahu (rezervací na internetu či úhradou zálohy za plavbu) s provozovatelem lodi, nebo zprostředkovaně s partnerem, který je provozovatelem pověřený k prodeji (dále jen prodejce). Smluvní vztah se stává pro obě strany závazným, až po zaplacení zálohy za plavbu, čímž jednotlivec, kolektiv, či organizace potvrzuje souhlas se všeobecnými podmínkami firmy La Grace s.r.o.

b) Účastník ve věku od 15 do 18 let se může sám akce zúčastnit jen s písemným souhlasem rodičů nebo svého zákonného zástupce.

c) Děti mladší 15 let se mohou zúčastnit plavby jen v doprovodu alespoň jednoho z rodičů nebo zákonných zástupců. Rodiče nesou za své děti plnou odpovědnost.

d) Předpokládá se, že účastník je fyzicky i duševně zdráv. V opačném případě doporučujeme účastníkům konzultaci se svým lékařem a v tomto smyslu je každý zodpovědný za svůj zdravotní stav sám.

 1. Vznik smluvního vztahu:

a) Prostřednictvím rezervačního systému na internetu, nebo u prodejců si budoucí účastník zamluví termín ubytování. Rezervace je možná zpravidla po dobu 5 pracovních dní. V průběhu této doby musí účastník zaplatit zálohu. Za skupinu osob vystupuje smluvní účastník (tzv. vedoucí skupiny). To je osoba, se kterou budeme jednat ohledně veškerých náležitostí kolem plavby. Tato osoba je povinná vyplnit veškeré možné kontaktní údaje a nese plnou odpovědnost za jejich správnost. Dále je odpovědná za předání veškerých informací ostatním účastníkům uvedeným na přihlášce, není-li na přihlášce výslovně uvedeno jinak.

b) Rezervace se stává platnou a závaznou pro obě strany teprve v okamžiku uhrazení zálohy (popř. plné ceny ubytování). Za smluvní povinnosti vyplývající z rezervace a všeobecných podmínek účasti na plavbě svým souhlasem přebírá odpovědnost smluvní účastník (vedoucí skupiny).

c) Souhlasem s těmito Všeobecnými podmínkami vyjadřujete zároveň souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Zpracování osobních údajů je nedílnou součástí Všeobecných podmínek pro účast na plavbách.

 1. Cena pronájmu místa na lodi:

a) Cena ubytování je vždy smluvní cenou mezi smluvním účastníkem a provozovatelem.

b) Cena zahrnuje ubytování v kajutách nebo kójích na lodi La Grace a případné využití vybavení lodi, které je výslovně uvedeno na přihlášce. V ceně ubytování NENÍ zahrnuta doprava na místo nalodění a zpět, jídlo v průběhu ubytování, ani podíl na spotřebované naftě, vodě a plynu a poplatcích za kotvení a mariny. Účastníci se na místě skládají rovným dílem do tzv. lodní kasy, jejíž výše je předem stanovena na základě oblasti, plánu a délce trvání plavby. Pokladník ve spolupráci s kapitánem odpovídá za výdaje z lodní kasy během plavby do výše vybrané částky. V případě, že domluvená částka bude překročena ze strany kapitána, zbylé výdaje budou uhrazeny firmou La Grace s.r.o. V případě vyšších nároků ze strany účastníků plavby bude lodní pokladna o tyto výdaje navýšena.

c) Za využití vybavení lodi, které je součástí přihlášky a které účastník vlastní vinou nevyužije, se žádná náhrada ani sleva neposkytuje.

d) Pokud se účastník přihlásí u některého z prodejců, je prodejce povinen mu předložit tyto všeobecné podmínky, vyplněný originál papírové přihlášky a potvrzení o zaplacení zálohy 50% z ceny ubytování (později doplatku).

e) Pokud účastník objedná plavbu přímo u provozovatele formou elektronické rezervace, obdrží na svůj e-mail přihlášku. Zálohu 50% z ceny plavby je nutné zaplatit nejpozději do následujících 5 pracovních dnů od obdržení přihlášky na účet 235939880/0300. V případě objednání plavby rok dopředu činí tato záloha 1.000Kč na osobu. Doplatek do 50% ceny je poté nutno uhradit v případě rezervace jednotlivce do 1 měsíce před plavbou. V případě skupiny do 2 měsíců před plavbou!! Pokud nebude záloha zaplacena včas, může pořadatel prodat ubytování jinému zájemci.

f) Doplatek z ceny ubytování (zbývajících 50%) musí být zaplacen – POZOR, již bez další výzvy k zaplacení! – nejpozději 30 kalendářních dní před počátkem plavby – v případě rezervace jednotlivce, v případě skupiny pak nejpozději 60 kalendářních dní před počátkem plavby. Pokud tato druhá část ceny nebude zaplacena v uvedeném termínu, může provozovatel od sjednaného ubytování odstoupit a vyžadovat od účastníka úhradu nákladů ve výši zaplacené zálohy.

g) Při úhradě ubytování méně než 45 dní před jeho zahájením je splatná okamžitě celá částka, tedy záloha 50% společně s doplatkem 50% dohromady. Při bankovních převodech je často třeba počítat s poměrně dlouhou dobou, než se částka objeví na kontě příjemce. Proto, zvláště u blížících se termínů vyplutí doporučujeme provést platbu hotově.

h) Bez plné a včasné úhrady ubytování nebudou poskytnuty účastníkům žádné služby.

i) Dopravu a příslušná víza si je povinen obstarat každý účastník sám. Za tuto skutečnost neodpovídá ani provozovatel, ani kapitán lodi.

j) Při rezervaci a platbě celé lodi je nutné zajistit chod lodi dostatečným počtem kadetů (min. 8 lidí). V případě, že celá Vaše skupina se chce plavit jako hosté, jsme pro Vás schopni zajistit posádku kadetů. Je pro ně však nutné nechat volnou příďovou kajutu, která má kapacitu 8 lidí. Tedy při platbě za celou loď máte k dispozici 22 míst.

 1. Průběh plavby:

a) Všichni účastníci jsou povinni mít po celou dobu ubytování uzavřenou platnou pojistku na úhradu léčebných výloh v zahraničí.

b) Hodlají-li se účastníci potápět, musí být držiteli příslušného potápěčského oprávnění a mít uzavřenou platnou pojistku na úraz vzniklý při tomto sportu. V tomto ohledu se každý účastník potápí na vlastní nebezpečí a nese plnou odpovědnost za své jednání!

c) Při nástupu na loď se účastníci prokáží kapitánovi pasem či občanským průkazem, případně dalšími průkazy a pojistkami. Cestovní pas či občanský průkaz poté zůstává během plavby u kapitána, pro případ kontroly místními orgány nebo ztrátě lodi.

d) Veškerá odpovědnost provozovatele lodi a kapitána lodi za účastníky vyplývá pouze z obecně platných pravidel námořní plavby. Případné škody budou uhrazeny jen do výše uzavřených pojistek smluvních stran. Každý účastník bere na vědomí, že cestuje na vlastní riziko!

e) Jakékoliv závažnější námitky či stížnosti na průběh nebo podmínky plavby je nutno sdělit písemnou formou (zápisem do lodního deníku) na místě – kapitánovi lodě. Pozdější stížnosti není možné uznat. Veškeré požadavky na eventuální náhradu jsou omezeny cenou ubytování.

f) Účastník je osobně zodpovědný za dodržování všech zákonů a pravidel země, do které cestuje. Jedná se hlavně o splnění povinností celních, devizových, pasových, vízových, zdravotních apod.

g) Cestování se psi nebo jinými domácími mazlíčky není povoleno!

 1. Změna smlouvy ze strany provozovatele:

a) Provozovatel má právo provést v nutných případech změnu ve sjednaných podmínkách dané plavby. O této změně musí účastníky neprodleně informovat. Nesouhlasí-li účastník se změnou, má právo v termínu do 5 dnů se vyjádřit a má právo zájezd stornovat (viz. Storno podmínky)

b) Za změnu smlouvy ze strany provozovatele není považována změna místa střídání posádky. Důvodem změny místa střídání posádky je především působení vyšší moci, (což je situace, kterou provozovatel nemůže ovlivnit) tj. nepřízeň počasí, nebezpečná politická situace v dané zemi, nemožnost bezpečného kotvení, či nemožnost rezervace vhodného a bezpečného přístavu. Každý z účastníků plavby je povinen si ověřit místo střídání posádky nejpozději v den střídání u kapitána lodi, který jim sdělí potřebné informace a dále se účastníci na své náklady dopraví do nového místa střídání nebo z něj.

 1. Zrušení smlouvy ze strany provozovatele:

a) Provozovatel má právo zrušit plavbu kdykoliv před zahájením zejména z těchto důvodů: – vyšší moci, tj. např. za nepříznivých politických podmínek, při nichž by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti účastníků, – poškození či zničení objednané lodi v některém z předešlých termínů, – nemožnosti obsadit loď nad hranici rentabilnosti. V takovém případě nabídne provozovatel účastníkům náhradní řešení. Např.: jiný termín, jinou loď (je-li to možné), slevu apod. V případě nedohody při zrušení objednané plavby vrátí provozovatel celou doposud zaplacenou částku účastníkovi. Ten však má pouze právo na vrácení částky do maximální výše peněz, které uhradil provozovateli.

 1. Zrušení smlouvy ze strany účastníka (storno podmínky)

a) Účastník má kdykoli před započetím plavby právo odstoupit z účasti písemným oznámením prodejci, u kterého ubytování objednal, nebo provozovateli. Zrušení nastává okamžikem doručení tohoto oznámení.

b) Při odstoupení je účastník povinen zaplatit provozovateli storno poplatek ve výši:  25% celkové ceny v době delší než 90 dnů před začátkem plavby,  50% celkové ceny v době mezi 89 a 30 dny před začátkem plavby,  75% celkové ceny     v době mezi 29 a 14 dny před začátkem plavby,  100% celkové ceny   v době kratší než 14 dní před začátkem plavby. Při nenastoupení na plavbu bez udání důvodu provozovateli nebo kapitánovi lodi se má za to, že účastník svou účast ruší.

c) Storno poplatky účastník neplatí, pokud za sebe vyšle náhradníka, využije náhradní termín navržený provozovatelem, pokud odstoupí z důvodu změny ceny nebo změny smlouvy, či pokud dojde ke zrušení akce (viz výše uvedené odstavce). d) Pro případ odstoupení z jiných vážných důvodů se účastníci mohou pojistit. V případě odstoupení od účasti za těchto podmínek uhradí storno účastníkovi pojišťovna.

e) Pokud kterýkoli z účastníků po začátku plavby z jakéhokoli důvodu plavbu přeruší, nárok na vrácení již zaplacené částky mu nevzniká.

f) V případě, že v průběhu plavby kterýkoli z účastníků hrubě nebo opakovaně poruší „Lodní řád“, může být v nejbližším přístavu kapitánem z plavby vyloučen. V takovémto případě nemá tento účastník nárok na žádnou náhradu ceny plavby či dalších nákladů, vzniklých jejím předčasným ukončením.

 1. Práva a povinnosti účastníka:

Všichni účastníci mají právo:

– být neprodleně seznámeni se všemi případnými změnami v programu, podmínkami a cenou ubytování,

– reklamovat případné vážné vady poskytovaných služeb (reklamace se provádí písemnou formou u kapitána – ihned na místě zápisem do lodního deníku),

– požadovat odstranění závad,

– kdykoli zrušit svou účast na plavbě,

– zúčastnit se výcviku.

Účastník v kategorii Cestující má právo:

– na ubytování v 2lůžkových kajutách s příslušenstvím pro Cestující,

– nepodílet se na zabezpečení chodu a provozu lodi. (výjimku tvoří přímý rozkaz kapitána vyplývající z nouzové situace)

Účastník v kategorii Kadet má právo, ale zároveň i povinnost:

– na ubytování v prostorách pro Kadety,

– podle svých fyzických předpokladů se podílet na kompletním zabezpečení chodu a provozu lodi; při běžné plavbě cca 8 hodin denně. Smluvní účastník je povinen:

– pravdivě informovat všechny účastníky, které zastupuje, o lodi, plavbě, všeobecných podmínkách apod.

– neprodleně informovat všechny účastníky, které zastupuje, o případných změnách plavby. Všichni účastníci jsou povinni: – zaplatit provozovateli sjednanou cenu,

– prokázat se kapitánovi identifikačním dokladem (potápěči navíc příslušnými průkazy a pojistkou),

– zajistit si platné cestovní doklady, dopravu a víza, – pojistit se na úhradu léčebných výloh v zahraničí, – postupovat podle pokynů pro účastníky,

– počínat si tak, aby svým jednáním maximálně přispěl ke zdárnému průběhu plavby,

– chovat se tak, aby nebyl v rozporu se zákonem navštívené země a České republiky a vlajkou lodi, pod kterou loď pluje. – dodržovat Lodní řád, který je nedílnou součástí těchto Všeobecných podmínek pro účast na plavbách.

 1. Přechodná a závěrečná ustanovení:

Podmínky vstupují v platnost dne 14. 2. 2014 a platí do odvolání. Platnost těchto podmínek může být po dohodě mezi účastníkem a provozovatelem písemnou formou upravena.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Vypracovali jsme tyto Zásady zpracování osobních údajů, abychom vás jako své zákazníky informovali o tom, jak La Grace, s.r.o. (dále jen „Společnost“) vaše osobní údaje získává, uchovává a dále zpracovává v souvislosti s prodejem našich plaveb. Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění našich smluvních povinností, kterými jsme zavázáni. Při prodeji plaveb nám rovněž vznikají některé zákonné povinnosti, které zahrnují zpracování osobních údajů a jejich uchovávání po určitou dobu. Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, zejména našich zákazníků a dalších osob, jejichž osobní údaje můžeme zpracovávat. Doporučujeme vám pečlivě se seznámit s těmito Zásadami zpracování osobních údajů. V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

 1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Správcem vašich osobních údajů je La Grace s.r.o., se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 312576 vedenou u Městského soudu v Praze, IČO: 28118987, DIČ CZ28118987. Veškeré dotazy týkající se ochrany osobních údajů směřujte e-mailem na adresu info@lagrace.cz. Vezměte prosím na vědomí, že tyto kontaktní údaje můžeme v budoucnosti změnit. Aktuální kontaktní údaje můžete vždy nalézt v Zásadách zpracování osobních údajů. Aktuální Zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách pro účast na plavbách školní lodi La Grace na odkaze: https://www.lagrace.cz/veobecn-podmnky-pro-ast-na-plavbch-koln-lodi-la-grace

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PRODEJI PLAVEB

Abychom mohli realizovat vaše plavby na La Grace, potřebujeme znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje. Osobní údaje zpracováváme zejména za účelem uzavření a plnění smluvního vztahu. Některé údaje, které o vás máme k dispozici, zpracováváme i po ukončení trvání smlouvy. Konkrétně osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

Prodej plaveb – pro tyto účely vaše osobní údaje zpracováváme na základě právního základu plnění smlouvy a našeho oprávněného zájmu. Pro tento účel vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu. Smluvní vztah s vámi trvá po dobu realizace vaší plavby a po dobu existence vaší rezervační karty, kterou si založíte při vaší první rezervaci plavby na našich internetových stránkách www.lagrace.cz. V případě, že nám telefonicky, písemně nebo e-mailem sdělíte, že tyto vaše osobní údaje nechcete již dále poskytovat, tak vaše osobní údaje vymažeme, pokud nebude jiný důvod pro jejich uchování a nebudeme vás nadále považovat za svého zákazníka.

Zákaznická podpora – pokud nás kontaktujete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, telefonicky nebo jiným způsobem, tak budeme vámi sdělené údaje uchovávat do vyřízení vašeho požadavku, a dále případně po dobu nutnou k obhajobě nebo uplatnění našich právních nároků. Telefonické hovory s vámi však nenahráváme.

Zasílání upomínek – pokud není splatná faktura za vámi vybrané zboží včas uhrazena, můžeme vám zasílat upomínky, a to až do té doby, než dojde k jejímu uhrazení.

Určení, výkon a obhajoba právních nároků – po ukončení smluvního vztahu můžeme na základě našeho oprávněného zájmu rovněž po dobu trvání promlčecích lhůt uchovávat některé z vašich osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro ochranu našich práv a případnou obhajobu právních nároků, včetně vymáhání neuhrazených plateb.

Účetní a daňové doklady – Některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech (tedy zejména fakturách). Podle platných právních předpisů (např. zákona o účetnictví či zákona o dani z přidané hodnoty) máme povinnost tyto doklady uchovávat, a to až po dobu 10 let. Pokud nám tedy vzniká zákonná povinnost tyto doklady archivovat, ukládáme spolu s nimi i vaše osobní údaje uvedené na příslušném daňovém dokladu.

Rozsah a zdroje zpracovávaných údajů

Pro výše uvedené účely zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci smluvního ujednání. Jedná se zejména o následující údaje: • identifikační údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo cestovního dokladu) • kontaktní údaje (vaše e-mailová adresa a telefonní číslo); • údaje o poskytnutém plnění (údaje o rezervaci plavby a platební historie zákazníka); Pro účely zařazení do databáze zpracováváme následující vaše osobní údaje:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení); • kontaktní údaje (e-mailová adresa); • údaje o vašich odplutých plavbách;

Účel a doba zpracování.

Vaše údaje zařazené do databáze budeme zpracovávat po dobu existence vaší registrace, pokud dříve neodvoláte svůj souhlas.

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

Vaše osobní údaje můžeme dále využívat pro zasílání novinek o našich aktivitách a o budoucích plavbách na lodi La Grace. Jedná se zejména o novinky a nabídky, které by pro vás mohly být na základě vašich předchozích preferencí relevantní. Novinky a obdobná sdělení vám budeme zasílat prostřednictvím vašich kontaktních údajů. Právním základem takového zpracování je souhlas, který je dobrovolný, kdykoli odvolatelný a který nám můžete udělit během vaší registrace k plavbě na školní lodi La Grace. Pokud svůj souhlas s tímto zpracováním odvoláte, bez dalšího přestaneme vaše osobní údaje pro účely zasílání marketingových sdělení zpracovávat. V případě, že jste osoba mladší 15 let, tak nebudeme vaše údaje zpracovávat pro účely zasílání marketingových sdělení, ledaže doložíte souhlas nebo schválení souhlasu vaším zákonným zástupcem na adresu info@lagrace.cz. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem na informování našich zákazníků o našich službách. Rozsah zpracovávaných údajů. Abychom vám mohli zasílat relevantní marketingová sdělení, využíváme zejména následující osobní údaje: • identifikační údaje (jméno, příjmení); • kontaktní údaje (e-mailová adresa); Účel a doba zpracování.  Účelem zpracování vašich osobních údajů je zasílání marketingových nabídek a jiných obchodních sdělení, a to na základě vašeho souhlasu. Údaje pro tento účel zpracováváme po dobu platnosti souhlasu nebo do té doby, než odvoláte svůj souhlas. Pokud je takové zpracování prováděno na základě našeho oprávněného zájmu, tak budeme vaše údaje pro tento účel zpracovávat po dobu existence vaší registrace nebo dokud nevyjádříte nesouhlas nebo námitky proti takovému zpracování; v takovém případě bude zpracování okamžitě ukončeno.

 1. SDÍLENÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

Osobní údaje, které zpracováváme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby související s poskytováním našich služeb, zejména např. administrativní odbavení, poskytování softwarových nástrojů apod. Tyto osoby jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme sdílet zejména: – s námořní policií a jiných administrativních subjektů států, ve kterých se školní loď právě pohybuje tyto jsou oprávněny vyřizovat odbavení při plavbách – k některým vašim osobním údajům může mít přístup i dodavatel našeho IT systému rezervačního charakteru. Jedná se o: LUKÁŠ POKORNÝ, Sudoměřice u Bechyně 16 DUNGEO.NET s.r.o., Prokopova 386/33, Plzeň • k některým vašim osobním údajům mohou mít výjimečně přístup externí auditoři, daňoví poradci, právní zástupci, pokud je to nezbytné pro vymáhání či zaúčtování pohledávek nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů nebo pojišťovny v případě řešení pojistných událostí; • pokud se na nás při výkonu svých pravomocí obrátí orgány veřejné moci s žádostí o poskytnutí informací, jejichž součástí mohou být vaše osobní údaje, budeme na základě zákona či jiných právních aktů povinni v nezbytném rozsahu vaše osobní údaje zpřístupnit. Se zpracovateli osobních údajů jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany vašich osobních údajů jako tyto Zásady zpracování osobních údajů.

 1. ZABEZPEČENÍ DAT

Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména opatření zajišťující fyzickou bezpečnost, přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarovou ochranu zařízení, na kterých jsou uloženy osobní údaje a další opatření.

 1. VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat informace o způsobech zpracování svých osobních údajů a právo na opravu údajů, které o vás jako správce osobních údajů zpracováváme. V určitých případech máte právo požadovat vymazání svých osobních údajů, dále pak máte právo na přístup ke svým osobním údajům nebo na jejich přenos (např. přenos k jinému poskytovateli služeb). V některých případech máte právo vznést námitky a také právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. V případě, že jste nám dříve poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat.  Oprava vašich osobních údajů Podle platné právní úpravy máte právo na opravu svých osobních údajů, které s námi sdílíte. V případě, že chcete opravit osobní údaje, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole 2 těchto Zásad. Vymazání vašich osobních údajů Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání vašich osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole 2 těchto Zásad Pokud nás kontaktujete s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro plnění smluvních nebo zákonných povinností, či pro ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše. Dále také smažeme (a zajistíme smazání ze strany zpracovatelů, které pověřujeme) vaše osobní údaje v případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, který jste nám dříve poskytli. Odvolání souhlasu Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám poskytli, můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. Můžete tak učinit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v čl. 2 těchto Zásad. V takovém případě vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu smažeme. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného před jeho odvoláním. Zpřístupnění a přenositelnost vašich osobních údajů Máte právo požadovat informaci o tom, zda o vás zpracováváme osobní údaje a v jakém rozsahu. Rovněž máte právo požadovat, abychom vám zpřístupnili osobní údaje, které jste nám poskytli a další osobní údaje týkající se vaší osoby. V případě, že si chcete potvrdit rozsah údajů, které o vás zpracováváme, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole 2 těchto Zásad.  Právo vznést námitky V případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (např. pokud zpracováváme vaše údaje jakožto kontaktní osoby našeho zákazníka), máte právo z důvodu týkajícího se vaší konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování. Pokud v takovém případě neprokážeme naše závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pokud neprokážeme, že tyto údaje jsou nutné pro určení, výkon a obhajobu našich právních nároků, tak tyto údaje nebudeme dále zpracovávat a bez zbytečného odkladu je vymažeme. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu a vznesete námitky proti takovému zpracování, tak bez dalšího přestaneme vaše údaje pro tento účel zpracovávat. Námitky proti zpracování můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole 2 těchto Zásad. Omezení zpracování Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat. Žádost o omezení zpracování můžete uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole 2 těchto Zásad. Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů Máte právo podat stížnost týkající se námi prováděného zpracovávání vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dne 2. ledna 2020.